Witamy,

p1311340_Podejmujemy działania promujące zrozumienie niepełnosprawności, uczulające społeczeństwo na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz potrzebę uruchomienia mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnienie im równych szans.

Specyficzna organizacja procesu kształcenia służy całościowemu, zintegrowanemu, wielozmysłowemu i praktycznemu poznawaniu otaczającego świata oraz przygotowaniu otaczającego świata oraz przygotowaniu dzieci i młodzieży do w miarę samodzielnego funkcjonowania społecznego.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania aktywności celowej, użytecznej społecznie, adekwatnej do wieku, potrzeb i możliwości, a w przyszłości do podjęcia pracy
zawodowej.