Cele i zadania

 

Cele:

Celami OREW w stosunku do wychowanków są:

1.    Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego,

2.    Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu,

3.    Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia, bez lęków i napięć, z gotowością do kontaktów i działania),

4.    Rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się.

 

 

Zadania:

Zadania OREW w stosunku do wychowanków obejmują w szczególności:

1.    Realizację:

1.1. Wczesnego wspomagania rozwoju,

1.2. Wychowania przedszkolnego;

1.3. Realizację wychowania, nauki, rewalidacji oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będących formami wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania do nauki, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz przygotowania do pracy,

2.    Wyrabianie możliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania,

3.    Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego,

4.    Rehabilitację funkcjonalną,

5.    Terapię psychologiczną,

6.    Terapię logopedyczną, zwłaszcza rozwijanie alternatywnych i wspomagających form komunikacji,

7.    Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych,

8.    Naukę zachowań prozdrowotnych,

9.    Terapię zajęciową, elementarną orientację zawodową oraz przygotowanie do pracy,

10. Tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie,

11. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego indywidualnego programu postępowania i ewentualnej jego modyfikacji,

12. Opiekę dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności: przemieszczanie się, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem,

13. Działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego,

14. Określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku przez zgłaszanie ich potrzeb na piśmie do Zarządu Koła.