Warunki przyjęcia

 

(Statut Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie §2)

 

Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:

 

 

a) orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

b) orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

c)  wniosku rodziców lub opiekunów prawnych.

  • W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest zgoda dyrektora   szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

  • Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku. W wyjątkowych wypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości OREW, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

  • Decyzję o przyjęciu do OREW podejmuje Zarząd Koła, na wniosek dyrektora.