REKRUTACJA

Ogłaszamy nabór do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kobyłce

 

 

 W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kobyłce organizowane są:

 • Indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ze sprzężeniami;
 • Indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

Zespół specjalistów opracowuje dla każdego wychowanka diagnozę umiejętności funkcjonalnych, a następnie konstruuje kompleksowy indywidualny program terapii, który jest podstawą pracy przez cały etap edukacyjny.
Nauka umiejętności zawartych w indywidualnych programach odbywa się podczas zajęć, które obejmują: naukę samoobsługę, komunikację werbalną i pozawerbalną, wielozmysłowe poznawanie świata, kształtowanie umiejętności społecznych, usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej.

Zajęcia w OREW mają charakter wielospecjalistyczny, dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanka. Każdy nasz wychowanek posiada indywidualne tempo i rytm rozwoju i nie można przewidzieć, ile czasu zajmie mu opanowanie jakieś umiejętności.
Nasze działania są długofalowe i do rezultatu dochodzimy powoli.
Naszym obowiązkiem jest realizacja zadań służących rozwojowi osobowości dziecka w jej wymiarze personalnym i społecznym.

Co oferujemy? 

Stymulację rozwoju psychoruchowego poprzez udział w zajęciach z zakresu:

 • Kinezyterapii;
 • Metody Integracji Sensorycznej;
 • Metody PNF;
 • Indywidualnej i grupowej gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
 • Treningu funkcjonalnego;
 • Sensomotoryki

 

Realizujemy obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez realizację podstawy programowej z zakresu:

 • Funkcjonowania w środowisku;
 • Plastyki, techniki;
 • Muzyki;
 • Zajęć z wychowania fizycznego;
 • Religii;
 • Zajęć kształtujących kreatywność.

Stymulujemy proces rewalidacyjny poprzez terapię z zakresu:

 • Metody Świąt;
 • Komunikacji alternatywnej;
 • Porannego kręgu;
 • Muzykoterapii;
 • Terapii zabawą;
 • Programu Aktywności Knillów;
 • Zajęć multimedialnych i programów edukacyjnych;
 • Treningu czystości, jedzenia i samoobsługi;
 • Stymulacji polisensorycznej;
 • Ekspresji plastycznej;
 • Dogoterapii;
 • Terapii w kombinezonach TheraSuit;
 • Hipoterapii;
 • Sensoplastyki (R)

Wspomagamy integrację rozwoju społecznego :

 • Obchody Dnia Godności  Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Olimpiady i igrzyska sportowe;
 • Pikniki integracyjne;
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi;
 • Spotkania z wolontariuszami.

 

____________________________________________________________________

 

Warunki przyjęcia:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim;
 • wiek 3 – 25 lat;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • pisemny wniosek o przyjęcie do OREW* (do pobrania tutaj)

* wypełnione wnioski można składać osobiście w sekretariacie OREW lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zk.wolomin@psouu.org.pl)

 

Po więcej informacji zapraszamy

do kontaktu telefonicznego:

 22 787 9560