Terapia

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Wołominie organizowane są:

 • Indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim;
 • Indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Zespół specjalistów (nauczyciel-terapeuta, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta) opracowuje dla każdego wychowanka diagnozę umiejętności funkcjonalnych, a następnie konstruuje kompleksowy indywidualny program terapii, który jest podstawą pracy przez cały etap edukacyjny. Dwa razy w roku zespół specjalistów dokonuje oceny postępów, czyli ustala jakie umiejętności nabył wychowanek w minionym okresie. W całym procesie terapii ważnymi i niezastąpionymi współpracownikami specjalistów są rodzice dziecka.

Nauka umiejętności zawartych w indywidualnych programach odbywa się podczas zajęć, które obejmują: naukę samoobsługi, komunikację werbalną i pozawerbalną, wielozmysłowe poznawanie świata, kształtowanie umiejętności społecznych, usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki.

Zajęcia w OREW mają charakter wielospecjalistyczny, dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanka. Każdy nasz podopieczny posiada indywidualne tempo i rytm rozwoju i nie można przewidzieć, ile czasu zajmie mu opanowanie jakiejś umiejętności. Nasze działania są długofalowe i do rezultatu dochodzimy powoli. Naszym obowiązkiem nie jest realizacja programu lecz realizacja zadań służących rozwojowi osobowości dziecka w jej wymiarze personalnym i społecznym.

Stymulujemy rozwój psychoruchowy:

 • Kinezyterapia
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Metoda PNF
 • Masaż klasyczny, wodny wirowy, wibracyjny
 • Indywidualna i grupowa gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Trening funkcjonalny
 • Sensomotoryka

Realizujemy obowiązek szkolny:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Plastyka, technika
 • Muzyka
 • W-F
 • Religia

Stymulujemy proces rewalidacyjny:

 • Metoda M. Ch. Knillów
 • Metoda W. Sherborne
 • Metoda Świąt
 • Komunikacja alternatywna
 • Poranny krąg
 • Muzykoterapia
 • Terapia zabawą
 • Elementy sali doświadczania świata
 • Zajęcia multimedialne
 • Trening czystości, jedzenia, samoobsługi
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Ekspresja plastyczna

Wspomagamy integrację rozwoju społecznego:

 • Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Olimpiady i igrzyska sportowe
 • Pikniki integracyjne
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi

Zapewniamy pomoc logopedyczną:

 • Diagnozę zaburzeń mowy
 • Terapię indywidualną i grupową:
  • Stymulację narządów artykulacyjnych
  • Nauka werbalizacji
  • Nauka alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci przebywających w OREW.